10 april 2013
College ondergraaft stappenplan

De inkt van het stappenplan van Wareco op basis van de adviezen van de commissie Edelman is nog niet droog of het college probeert alweer te traineren. Heel duidelijk was de uitspraak dat de deklaag hersteld en verbeterd moest worden. En nu al probeert het college daar onderuit te komen.

Lees verder
8 maart 2013
Stappenplan breed gedragen

Naar aanleiding van de adviezen van de commissie Edelman is er een eerste actieplan opgesteld om de ernstigste tekortkomingen in het beheer van de Coupépolder te verbeteren. Dit 'Stappenplan' gedoopte voorstel is inmiddels uitvoerig door de raadscommissie besproken. Prettig verrast waren we dat de commisieleden zich merendeels goed hadden ingelezen en voorbereid. We zijn ook erg verheugd met de wens van de raad voortaan geïnformeerd te worden over de gang van zaken rond de gifbelt.

Lees verder
28 januari 2012
Natuurlijke Afbraak is nog zo natuurlijk niet

Sinds de presentatie van de commissie Edelman waar het NA-woord viel, zoemt het in de wandelgangen rond sommige partijen dat de vervuiling in de Coupépolder vanzelf oplost. Natuurlijke Afbraak, denkt men, maakt vanzelf van gifstoffen voedsel voor plant en dier. Dat de werkelijkheid heel wat minder hoopgevend is, daarvoor moeten we bij de deskundigen van de afvalbranche zelf zijn.

Onze brief aan de raad over de mogelijkheden en onmogelijheden van NA (Duurzaam Storten).
Notitie van de Stichting Duurzam Storten over Duurzaam Storten .
Bijbehorende rapport van het RIVM.


10 december 2012
Brief aan begeleidingscommissie

Naar aanleiding van de eindrapportage van de deskundigencommissie aangaande de nazorg van de Coupépolder hebben wij in een eerste reactie al een paar opmerkelijkheden in het rapport gesignaleerd. De tijd, twee uur voor lezen en reageren, was te kort om een gedegen oordeel te geven over het rapport zelf. Dat volgt nu.

Brief aan de begeleidingscommissie en raad.
Bijbehorend bestand metbronbewijzen van onze beweringen.
Commissieverslag van het interview met de Waakhond.

Lees verder
9 december 2012
Rapport uitermate teleurstellend

De eerste indruk van het rapport van de commissie die onderzoek deed naar de Coupépolder is uitermate teleurstellend. De kern van de problematiek ligt niet in de technische benadering, maar in de bestuurlijke aanpak. De eerste onderzoeksvraag luidt dan ook: 1) heeft de raad op basis van juiste en voldoende complete informatie haar besluitvorming kunnen baseren?

Lees verder
23 november 2012
Nieuwe inzichten?

Rob van Zurk, voorheen de voorzitter van het bewonerscomité van de Coupépolder heeft in ACC van 15-11-12 (lees dit eerst) nog eens uiteengezet hoe hij tegen de zaak Coupépolder aankijkt. Met groot vertrouwen in de overheden, zo blijkt. Volgens hem is dankzij de media en een enkele politici er weer onrust ontstaan. Hij vergeet dat er al meer dan 20 jaar continu onrust is rond de Coupépolder.

Lees verder
16 november 2012
"Toch gif in water bij golfbaan"

"Er stroomt gif vanuit de Coupépolder het grondwater in". Het staat in de krant dus je zou bijna denken dat het nieuws is. Maar dat is het niet. Dat er gif ligt, dat het door het insijpelende regenwater naar het grondwater wordt uitgefilterd, dat de peilbuizen veel te westelijk staan, het is allemaal allang bekend.

Lees verder
30 oktober 2012
Excuses, dus geen spoeddebat.

Alphen Stad FM meldt: "Per brief biedt het college van burgemeester en wethouders haar excuses aan dat de indruk is gewekt dat het gemeentebestuur vooruit loopt op het onderzoek. 'Het is nooit de bedoeling van het college dan wel wethouder Lyczak geweest om vooruit te lopen op de resultaten van het door uw raad verzochte onderzoek naar de uitvoering van de nazorg van de Coupépolder. Het college wil op geen enkele wijze voorschot nemen op de uitkomsten van het onderzoek dat door externe bodemdeskundigen wordt uitgevoerd. Dat deze indruk wel gewekt is, spijt ons zeer', schrijft het college in de brief." Aan wie die excuses zijn gericht is niet duidelijk, en de 'indruk' wordt nog steeds 'gewekt' op de gemeentelijke website. Wij gaan er dus maar vanuit dat de bedoeling van de wethouder heel duidelijk is. We maken dat immers al 25 jaar mee.

Niet alleen het college, ook een ex-wethouder biedt zijn excuses aan.
Op de Alphens.nl toont men zich geschokt.

Lees verder
28 oktober 2012
SP eist spoeddebat.

Naar aanleiding van de commotie vraagt, volgens de website van Alphen Dichtbij, fractievoorzitter SP Jo Schriek nog dit weekend een spoeddebat aan. Zie ook Alphen Stad FM.


28 oktober 2012
Communicatie van gemeente Alphen naar fase rood.

Na de uitzending van Zembla waarin getoond wordt hoe de gemeente Alphen aan den Rijn omgaat met de sanering van de Coupépolder is de gemeente in verhoogde staat van waakzaamheid. In no-time heeft de gemeente in de nacht van vrijdag op zaterdag een Q&A opgebouwd. Bladerend vinden we vooral ontkenningen van wat er in de uitzending boven water is gebracht.

Lees verder
27 oktober 2012
Zembla onderzoekt saneringspolitiek
Nederland heeft een lijst opgesteld met de 400 meest vervuilde locaties die binnen enkele jaren gesaneerd dienen te zijn. Opvallend staat één van de ergste giflocaties, nog grotendeels ongesaneerd, er niet op.
Zie hier de Zembla reportage.
Samenvatting op TV West.
5 september 2011
Het nazorgplan is klaar

De perculator Coupépolder krijgt nazorg. Niemand ontkent nog dat er zonder bovenafdekking en zonder waterdichte onderlaag het gestorte gif dankzij het (toenemende) regenwateroverschot langzaam zijn weg vindt naar de diepere grondlagen, maar dat hoeft ook niet want wat men niet wil weten, dat bestaat niet. Zo goed als de paniek die uitbrak toen in de jaren 80 bekend werd nu vergeten is door de officiële kanalen en men glashard beweert dat er helemaal niets van enige vorm van gif in de belt aanwezig is. Geschiedenis is dat wat de machthebber wil onthouden.
Wilt u weten hoe onze overheid de geschiedenis schrijft, lees verder:
Het officiële nazorgplan
De officiële waterbalans
Wilt u kritische vragen lezen en hoe die worden afgedaan, lees dan:
Opmerkingen nazorgplan
Bijlage zienswijze
Openbrief Gemeenteraad
WOB verzoek Milieudienst Zuid-Holland


5 april 2011
Net iets te diepgravend

De golfclub, die gratis gebruikt maakt van de gifbelt Coupépolder, wil nieuwe drainage aanleggen rond een aantal greens. Maar het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn moet een nieuw nazorgplan voor de gifbelt Coupépolder opstellen, omdat er nog geen nazorgplan voor de bovenkant is. In de afweging van de belangen heeft het college gekozen voor de drainage. Het nazorgplan wordt daarom nog even uitgesteld zodat de club de tijd heeft nog even diep kan graven in de afdeklaag. Dat graven wordt in het democratisch vast te stellen nazorgplan natuurlijk streng verboden. Tenslotte is iedereen het erover eens dat zich, onder de dunne aarde-afdeklaag, een van de grootste gifstorten op Nederlandse bodem bevindt.

Lees verder
19 februari 2011
Coupépolder: de feiten.

Nu de Raad van State tot verbijstering van milieu-deskundigen uitgesproken heeft dat overeenkomstig de beweringen van het openbaar bestuur het percolaatwater van de gifbelt als bronwater verkocht zou kunnen worden en het zonde van het geld is gif uit het milieu te houden. En nu volgens diezelfde Raad van State gebleken is de uittredende dampen volstrekt veilig zijn omdat de gifhoudendheid niet gemeten kan worden. Nu het boek wat dat betreft gesloten is, is het wellicht tijd om even de stand van zaken op een rijtje te zetten.

Lees verder
9 februari 2011
RvS besluit: wat niet gemeten kan worden is veilig.

Na 11 jaar is er duidelijkheid gekomen in de veiligheidsituatie voor de gebruikers van de gifbelt. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Dat komt omdat er geen model is voor de metingen en berekeningen van een beltvormig object. Daarom is er maar gekozen voor een berekeningsmodel voor kruipruimten. En omdat dat geen meetresultaten opleverd concludeert de RvS dat niet is aangetoond dat het gevaarlijk kan zijn, dus veilig is.

Lees verder
23 december 2009
Saneren kost geld, dus laat dan het percolaat maar ongecontroleerd de sloot in stromen.

In tegenstelling tot eerdere uitspraken van de Raad van State waarin zij expliciet stelde dat saneringskosten geen onderdeel van de besluitvorming mochten zijn, stelt de Raad van State nu dat saneren zonde van het geld is. Dat is opzienbarend omdat met deze uitspraak haar vier eerdere uitspraken tegenspreekt. Bestuursrecht is voor de burger kennelijk een kansspel.

Lees verder
19 januari 2009
Ontstaan WVO Vergunning is dubieus geknoei.

Rijnland heeft de WVO vergunning die de gemeente bij hen moest aanvragen voor het gemak ook maar laten formuleren door de gemeente. Lees hier het verhaal over de omslag van Rijnland. Hoe onder invloed van de wethouder, gedeputeerde, milieudienst en vooral de gemeentelijk adviseur (tevens commercieel uitvoerder van de beheerstaken) het Hoogheemraadschap Rijnland van zijn voetstuk is gevallen. Van wetsrespecterende organisatie en 'uitvinder' van de Hollandsche Democratie, tot een dubieuze ritselaar zonder veel verzet. Zoals u van ons gewend bent wordt alles gestaafd met directe links naar de bronbewijzen. Lees en huiver.

Lees verder
18 januari 2009
WOB verzoek aan gemeente levert niets op.

Omdat de omslag van het Hoogheemraadschap grote vragen oproept hebben we met verwijzing naar de Wet Openbaarheid Bestuur informatie aan de gemeente gevraagd over hun eigen voorbereiding voor het bestuurlijk en ambtelijk overleg met Rijnland. Volgens de gemeente is er geen intern overleg geweest en heeft men slechts de gemeentelijke pleitnota van de vorige procedure onder de aandacht van het Hoogheemraadschap gebracht.

Lees verder
6 november 2008
Hoorzitting brengt rapporteur in het nauw

De hoorzitting, die door Gedeputeerde Staten was georganiseerd vanwege het bezwaar van dhr. Gerritsma, bleek door de mogelijk belanghebbende partijen zeer belangrijk gevonden te worden.

Lees verder
6 november 2008
Secretaris golfclub bevestigt onbedoeld nauwe banden met Provinciebestuur.

Op de hoorzitting die door Geduputeerde Staten was georganiseerd vanwege het bezwaar van dhr. Gerritsma waren de partijen goed vertegenwoordigd. Hoewel geen bezwaarmakende, was zelfs de golfclub Zeegersloot vertegenwoordigd.
Onderdeel van ons bezwaarschrift was de kennelijke belangenverstrengeling, die wij uit de berichtenuitwisseling tussen het Hoogheemraadschap en de diverse partijen hebben kunnen destileren. En hoewel wij verwacht hadden dat door bijvoorbeeld de provincie, deze beschuldiging verontwaardigd ontkent zou worden, deed de secretaris van de golfclub Zeegersloot er juist alles aan om hem te bevestigen.

Lees verder
1 september 2008
Adviseur van gemeente saboteert Wikipedia!

Wikipedia heeft een korte pagina onder het trefwoord Coupépolder opgenomen. Voor de goede orde, deze pagina is NIET van ons afkomstig. Kennelijk is men bij Afvalzorg, de adviseur van de gemeente, niet blij met deze openbare informatie en tracht men de inhoud op beschamende wijze te wijzigen. Hiervoor is Afvalzorg door Wikipedia op de vingers getikt. Bij ons rijst de vraag waarom Afvalzorg zo graag deze informatie wil verbergen. Hebben ze als afvalbedrijf of als 'adviseur' van de gemeente Alphen iets te vebergen?


Bekijk de Wikipedia waarschuwing of
zie deze schermafdruk (.pdf)van de Wikipedia-site.


22 augustus 2008
Hoogheemraadschap beschuldigd van onzorgvuldig bestuur.

"In het water dat we vandaag door de wc spoelen moeten morgen onze kinderen zwemmen". Deze uitspraak is door de redactie van Natuurbehoud, het lijfblad van Natuurmonumenten, opgetekend uit de mond van Gerard Doornbos, Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Rijnland. Het interview met de Dijkgraaf werd gehouden in het kader van de opening van het nieuwe bezoekerscentrum van Natuurmonumenten aan de Nieuwkoopse plassen. Een natuurgebied waar het Hoogheemraadschap veel in heeft geinvesteerd om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren, en nog eens 12 miljoen gaat investeren, o.a. om de inlaat van bedenkelijk oppervlaktewater bij de sluizen te verminderen.

"Als het water van slechte kwaliteit is, is de hele omgeving van slechte kwaliteit". Duidelijke taal van de dijkgraaf, die het goed voor heeft met de waterkwaliteit. Des te opmerkelijker dat zijn ondergeschikten, dwars tegen een reeks uitspraken van de hoogste bestuursrechter in, een vergunning in de maak hebben die toestaat dat de drainage uit de gifbelt Coupépolder, via de rioolzuivering van ditzelfde Rijnland, zó de Oude Rijn instroomt.

De vergunning is de laatste keer vernietigd omdat de Raad van State eiste dat de verplichting tot afdekking werd aangevuld met een opdracht tot maatregelen zolang de afdekking niet klaar was. In schril contrast met het vonnis van de rechter, heeft Rijnland nu gekozen voor een laat-alles-maar-lopen vergunning. Uiteraard zal de Stichting Waakhond deze opmerkelijke vorm van onbehoorlijk bestuur aanvechten.


Lees hier (website) de laatste uitspraak van de Raad van State.
Lees hier (.pdf) de ontwerp-beschikking van Rijnland.
Lees hier (.pdf)de 'zienswijze' die de Stichting Waakhond heeft ingediend.


6 mei 2008
Gemeenteraad stelt vragen

Langzaam begint het tot de gemeenteraad door te dringen dat de juridische situatie rond de Coupépolder een heel andere is dan hun steeds door de wethouder en het college is voorgehouden. De gezamenlijke coalitiefracties wagen het zelfs voorzichtig vragen te stellen. Vooralsnog gaan de vragen vooral over de overdracht van de gedeeltelijk gesaneerde gifbelt door de provincie Zuid Holland aan de gemeente Alphen aan den Rijn.
Lees verder


24 maart 2008
Gemeente wil niet afdekken

De Raad van State heeft in zijn uitspraak in de door de gemeente verloren beroepsprocedure de saneringsvoorschriften, afdekken, nadrukkelijk bekrachtigd. Hoewel deze uitspraak glashelder en ondubbelzinnig is, is de gemeente nog steeds niet van plan mee te werken. De wethouder zegt immers in de krant dat Alphen denkt 'door andere maatregelen het afvalwater ... goed te kunnen zuiveren'. De gemeente gaat op dinsdag 25 maart proberen het Hoogheemraadschap ervan te overtuigen dat zuiveren van het drainagewater ook wel voldoende is.
Lees verder


5 maart 2008
Citaat: "...verklaart het beroep van het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn ongegrond..."

De Raad van State heeft voor de vierde keer geoordeeld in de slepende zaak over het afdekken van de voormalig vuilstort Coupépolder. De gemeente Alphen had op vernietiging van de vergunning aangedrongen, omdat ze afdekken onnodig en duur vindt. De vergunning is niet vernietigd vanwege het beroep van de gemeente, want dat is zonder veel omhaal ongegrond verklaard. Maar omdat De Raad van State de afdekking in de vergunning verplicht opgelegd wil zien worden.
Lees verder


22 januari 2008
Zitting openbaart leugen wethouder

Tijdens de hoorzitting van de Raad van State over de weigering van de gemeente om aan de door het Hoogheemraadschap verstrekte vergunning te voldoen, kwam er een schijnbaar achteloze vraag van de Raad. Dat afdekken, wie zou dat eigenlijk moeten betalen. Het antwoord was eenduidig: de gemeente. En dat is vreemd want de wethouder heeft meerdere keren aan de raad voorgehouden dat de provincie zou gaan betalen.
Lees verder


12 juli 2007
Gerritsma informeert de raad

Nadat wethouder Lyczak van milieu in de commissievergadering uitleg heeft gegeven over zijn argumenten om bij de Raad van State in beroep te gaan tegen de lozingsvergunning oppervlaktewater van de Coupépolder, nam Herman Gerritsma het initiatief om de raadsleden de informatei te verstrekken die de wethouder heeft weggelaten.
Lees verder


18 mei 2007
Media-angstcampagne in volle gang

Nu de hoogste rechter en de vergunningsverlenende instantie het met elkaar eens zijn, rest het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn geen andere mogelijkheid meer. Een mediacampagne! Journalisten worden met verkeerde informatie gevoerd en die op hun beurt zetten de burger op het verkeerde been.
Lees verder


15 mei 2007
Gemeente in beroep tegen WVO-vergunning

Zoals uit eerdere dreigbrieven richting Hoogheemraadschap al was gebleken, weigert de gemeente te voldoen aan de WVO-vergunning die nu eindelijk, na twee keer te zijn afgewezen, in overeenstemming met de eisen van de Raad van State is opgesteld. Overeenkomstig de verwachtingen gaan ze in beroep.
Lees verder


28 april 2007
Laat de natuur haar werk doen

Dit is de kop van een artikel, ondertekend door "D.W.J. IJdo, hoofddocent anorganische chemie, universiteit leiden". Daarmee de suggestie wekkend dat het hier om een wetenschappelijk verantwoorde visie zou gaan. Maar meneer IJdo, steunlid van de VVD-fractie, en niet de anorganische chemist, verhaalt voornamelijk wat hij uit het geheime evacuatie-rapport heeft overgeschreven. Een beetje in zijn eigen woorden, dat wel.

Helaas voor dr. IJdo en zijn opdrachtgevers, is naturlijke afbraak allang gepasseerd en ondergeschikt geacht. De wet en de Raad van State stellen ander prioriteiten. Namelijk dat voorkómen moet worden dat er zwarte lijststoffen in het milieu terechtkomen. Dát is de uitspraak van de Raad van State en de opdracht die het Hoogheemraadschap nu in zijn vergunning heeft opgenomen.
Lees verder


5 april 2007
Omwonenden verstandiger dan gemeente

"Omwonenden Coupépolder maken zich geen zorgen". Dat is de kop die het Algemeen Dagblad Groen Hart boven het verslag van een gesprekje met een paar mensen uit de buurt van de Coupépolder zette. Een terechte kop! De geïnterviewde mensen stellen zich verstandiger en realistischer op dan de gemeente. Ze voelen goed aan dat het door de gemeente en DHV opgestelde evacuatierapport vooral bangmakerij is.
Lees verder


2 april 2007
Evacuatie-bangmakerij voorbereid door wethouder Lyczak zelf!

In slechts een handvol A4-tjes tekent zich een griezelige samenspanning van provincie en gemeente af tegen het Hoogheemraadschap. Provincie en gemeente hebben samen beslist dat ze géén bovenafdekking willen en zetten zonder omwegen het Hoogheemraadschap onder druk om hun zin door te drijven. Onverschillig voor twee uitspraken van de Raad van State.

Eerst dachten we nog dat ook de gemeente verrast was door de DHV evacuatie-notitie van de provincie. Wethouder Lyczak riep immers verbaasd te zijn over al die commotie. Maar naar nu blijkt was deze notitie al op 16 november 2006 aanleiding voor de wethouder om overleg met het Hoogheemraadschap te verzoeken.
Lees verder


30 maart 2007
Wethouder Lyzcak volledig de weg kwijt

"Gemeente mag water Coupépolder blijven afvoeren", is de kop van een wanhopig persbericht van de gemeente. Volgens wethouder Lyczak is dat de kern van de vergunning die het Hoogheemraadschap heeft afgegeven dat de gemeente het percolaat mag blijven afvoeren. Ook doet de wethouder voorkomen alsof hij vier jaar de tijd heeft om samen met de golfclub en de provincie te gaan bekijken wat hij kan doen om 'zonodig' maatregelen te treffen.

"Gemeente moet binnen drie jaar stoppen met water Coupépolder af te voeren." Dat is de werkelijke essentie van de vergunning.
Lees verder


26 maart 2007
Hoogheemraadschap geeft definitieve vergunning WVO Coupépolder

In de vergunning die de Gemeente Alphen aan den Rijn heeft gekregen volgt het Hoogheemraadschap de lijn die door de Raad van State is verordend. Er moet een maatregel 'aan de bron' genomen om de hoeveelheid afvalwater te verminderen. Daartoe moet de best beschikbare techniek worden aangewend. Voor zover bekend is de beste manier daartoe het inpakken van de belt. In het geval van de Coupépolder betekent dat waterdicht afdekken. Daarmee wordt het inzijgen van het hemelwater effectief voorkomen en daardoor neemt de hoeveelheid af te voeren hemelwater af tot 5%. Maar mocht de gemeente een andere techniek weten die net zo goed werkt in het verminderen van de afvalstroom, dan mag dat ook. Precies zoals de Raad van State dat al twee keer heeft verordend. En binnen drie jaar moet het klaar zijn. De gemeente krijgt acht maanden de tijd om een plan van aanpak te formuleren.
Lees verder:
De tekst van de vergunning:


18 maart 2007
DHV voorziet noodzaak evacuatie omwonenden Coupépolder!

In de conceptvergunning waarin het Hoogheemraadschap Rijnland de gemeente Alphen verordert de Coupépolder af te dekken, is een verwijzing opgenomen naar een geheime notitie van DHV. In opdracht van de provincie en buiten medeweten van overige partijen als de gemeente en Gerritsma & van Laar, schets DHV aan het Hoogheemraadschap de levensgevaarlijke situatie van de belt. "Evacuatie van omwonenden"; tot vijfmaal toe staat het woord "evacuatie" in de tekst.
Lees verder:


22 februari 2007
Pleij stelt vragen over Coupépolder

Ronald Pleij, raadslid voor de SP in Alphen begint zich zorgen te maken over 'het gedoe' met de Coupépolder. Hij vraagt in de gemeenteraadsvergadering de verantwoordelijk wethouder wat de plannen zijn en of de raad mag meepraten over de acties van verantwoordelijk wethouder Lyczak. Die ziet dat niet zitten.
Lees verder:


13 februari 2007
Royal Haskoning Waterbalans

In opdracht van de gemeente heeft Royal Haskoning een 'waterbalans' voor de Coupépolder opgesteld. Verassend genoeg is volgens Royal Haskoning de waterhuishouding van de belt heel anders dan iedereen altijd dacht. Wat zijn de feiten, wat is de waarheid?
Lees verder:


19 januari 2007
Geen kleilaag op de Coupépolder

De projectgroepvergadering (o.a. provincie, DHV, Bodemzorg, gemeente) over de veiligheidsnota van DHV van 16 januari heeft verstrekkende gevolgen. DHV heeft de bewering over een aanwezige 'kleilaag' ingetrokken. DHV spreekt wil nog slechts spreken over 'een afdeklaag'. Wat te doen met het 'besluit' van de gemeente dat 'de kleilaag de veiligheid van de gebruikers voldoende garandeert', nu er geen kleilaag blijkt te zijn?
Lees verder:


13 januari 2007
Rijnland lapt uitspraak aan hun laars

Op woensdag 20 september 2006 heeft de Raad van State omomwonden voor de tweede keer de voorgestelde WVO vergunning Coupépolder vernietigd. De gemeente heeft die vergunning nodig om het percolatiewater dat uit de belt sijpelt kwijt te raken. Die vergunning moet de gemeente bij het Hoogheemraadschap Rijnland aanvragen. Die instantie stelt dan de voorwaarden van die vergunning op. Zo is de wet georganiseerd. Maar nu even niet.
Lees verder:


10 januari 2007
Gemeente nu ook vóór afdekking

Wethouder Lyczak meldt in een persbericht dat afdekking inderdaad de juiste oplossing is. Hij blijkt het helemaal met ons eens! Het enige verschil van mening is nog dat volgens de wethouder de belt al afdoende is afgedekt.
Lees verder:


10 januari 2007
Provincie kiest voor adequate afdekking
De provincie heeft een (concept-)rapport laten verschijnen dat onze stelling dat de Coupépolder moet worden voorzien van een adequate afdeklaag volledig beaamt.
Voor ons bersbericht zie:
21 september 2006
WVO-Vergunning opnieuw vernietigd

Woensdag 20 september heeft de Raad van State zich uitgesproken omtrent de vergunning voor het lozen van het drainagewater van de Coupépolder. Het Hoogheemraadschap Rijnland, noch de golfclub Zeegersloot, noch de gemeente Alphen aan den Rijn hebben in de ogen van de RvS nieuwe feiten of omstandigheden aan het licht gebracht.

De RvS beschouwt het lozen van het drainagegewater zoals door Rijnland is 'vergund' niet als 'beste bestaande techniek' en vernietigt derhalve de WVO-vergunning, onder verwijzing naar het volledig waterdicht afdekken dat al in een eerdere uitspraak als 'best bestaande techniek' is opgemerkt. Binnen twaalf weken moet er een nieuwe vergunning worden opgesteld met inachtneming van de uitspraak.
Volledige uitspraak:
Vorige uitspraak:


18 augustus 2006
Hoorzitting WVO-vergunning

Donderdag 17 augustus was de hoorzitting bij de Raad van State omtrent de vergunning voor het lozen van het drainagewater van de Coupépolder. Bijna werd de hoorzitting direct verdaagt omdat het Hoogheemraadschap hun argumentatie te laat hadden ingeleverd.
Lees verder:


20 december 2005
Lammert Haalboom onderscheiden

Bij zijn afscheid van het politiekorps Lammert Haalboom heeft de Ries Straver Penning gekregen. Deze politie-onderscheiding voor bijzondere verdienste is vorig jaar voor het eerst uitgereikt, aan Ries Straver zelf. Dat Lammert Haalboom hem nu krijgt uitgereikt is niet alleen een erkenning voor Lammert en zijn bevlogenheid in het zoeken naar de waarheid, maar tevens een signaal van afkeuring vanuit het politiekorps aan het adres van bestuurlijk Alphen en bestuurlijk Zuid-Holland.
Lees verder:


24 oktober 2005
Illegale praktijken

Onlangs is de golfbaan op de Coupébelt onderhanden genomen. De holes waren kennelijk versleten. Alle holes op de belt worden, of zijn inmiddels, vervangen.


Lees verder:


20 mei 2005
Foutje bij het doorspuiten?

Vorige week is bij het doorspuiten van de percolatiewaterdrainage op de Coupépolder iets misgegaan. Wat precies is nog niet bekend maar dat er iets stuk is aan de doorspuitput lijkt duidelijk.
Lees verder:


24 februari 2005
Mobiele verontreiniging op het NAF-terrein

Mobiele verontreiniging is de term die men geeft aan verontreiniging die zich verspreidt. Dat het ook anders kan en dat de verontreiniging bijna geheel kan verdwijnen en ook weer terug kan komen wordt hieronder beschreven.
Lees verder:


18 februari 2005
Onderbouwing aanvraag vergunning WVO rammelt aan alle kanten

De gemeente Alphen heeft een rapportje laten opstellen om hun zienswijze op de WVO vergunningaanvraag voor de Coupépolder te onderbouwen. Damwanden blijken zich voort te planten. Regen valt alleen naast de belt en op metafysische wijze zijn er waterbronnen ontstaan.
Lees verder:


11 januari 2005
Herman Gerritsma sprak de raadscommissie niet toe

In een laatste poging om een financieel debâcle omtrent de afwikkeling van de sanering van de Coupépolder af te wenden wilde Herman Gerritsma deze avond de raadscommissie toespreken. Helaas liep het agendapunt over cameratoezicht, dat er vlak voor behandeld werd, zodanig uit de hand dat het voor hem geen zin meer had zijn bijdrage te leveren. Vandaar dat u die hier kunt lezen.
Lees verder:


29 december 2004
Reactie van Gerritsma op antwoord van Gemeente

Op 6 september heeft Herman Gerritsma een brief geschreven aan burgemeester Schoof over het gebruik van het golfterrein Zeegersloot door kinderen. Hij is niet erg tevreden met het antwoord.
Lees verder:
Brief aan N. Schoof van 6 september 2004:
Antwoord van de gemeente van 1 november 2004:


7 december 2004
Commissie in verwarring

Wethouder Voogd van milieu zou het concept van het derde milieubeleidsplan aan de commissie presenteren. Nadat de wethouder benadrukte dat het slechts om een eerste aanzet ging was hij genoodzaakt dit agendapunt terug te nemen. Ook de discussie over de sanering van het NAF terrein verliep in grote verwarring.
Lees verder:


6 december 2004
ALARA versus BAT

De gemeente Alphen heeft voor de Coupépolder een zuiveringsplan voor het percolatiewater in de maak. Zij zoekt de oplossing voor de afwijzing van de WVO vergunning door de Raad van State en de tijdelijke lozingsvergunning van het Hoogheemraadschap in de "best uitvoerbare techniek". De Raad van Sate heeft echter BAT voorgeschreven.
Lees verder:
Zie voor de conceptbeschikking:
Uitspraak Raad van State:
Jurisprudentie:


26 oktober 2004
Gerritsma informeert de gemeenteraad

Gerritsma vraagt nog maar een keer aandacht voor de Coupépolder: "...De oorzaak van dit schrijven is het ophogen door de golfclub van een vervuilde locatie ten noordoosten van de Zegerbaan. Dit is voor mij de druppel die de emmer deed overlopen. Ik nodig u uit de volgende pagina's te lezen en zelf uw conclusie te vormen."
Zie voor de brief en het argumentatie:


8 september 2004
Gemeente negeert Raad van State

Volgens de Rijn en Gouwe van vandaag heeft de gemeente Alphen aan den Rijn geen boodschap aan de Raad van State. Het Hoogheemraadschap Rijnland is van plan de gemeente een gedoogbeschikking voor één jaar te verstrekken, waarna de gemeente met een defitieve oplossing moet komen. De gemeente laat echter 'adviesbureau' een 'onderzoek' instellen dat moet gaan aantonen dat de huidige, dus de door de raad van State veroordeelde, methode tóch voldoet.
Zie voor de conceptbeschikking:
Zie voor het artikel uit de Rijn en Gouwe:
Zie voor het commentaar van Gerritsma:


30 augustus 2004
Gedoogbeschikking gereed

De gemeente Alphen aan den Rijn mag van de Raad van State géén percolatiewater uit de Coupépolder meer op het riool lozen. Om de gevolgen van die uitspraak te omzeilen heeft de gemeente een Gedoogbeschikking aangevraagd. Dan mag het wel niet, maar dan kan het nog wel. Hier de gedoogvergunning:


19 augustus 2004
De 'pluim' is zoek

Nobis, het Nederlands Onderzoeksprogramma Biotechnologische In-situ Sanering, heeft in 2001 onderzoek gedaan op de Coupépolder. Men wilde weten of en hoe in een vuilnisbelt micro-organismen, bacteriën, de vervuiling opeten. Het regenwater dat door de belt zakt en vervolgens wegstroomt zou een 'pluim' van verontreiniging moeten achterlaten. Die pluim kon men niet vinden. Een raadsel dat een verrassende oplossing kent.


11 mei 2004
Gemeente draait op voor de kosten
Vandaag diende voor de Raad van Staten de procedure waarin een dwangsom werd gevraagd als Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland niet zou opschieten met hun onderzoek aan de Coupépolder en het te nemen besluit over de sanering. In hun verweerschrift geeft de Provincie Zuid-Holland aan dat ze geen haast heeft, o.a. omdat de toekomstige sanering van de Coupépolder toch voor rekening van de gemeente Alphen aan den Rijn komt. Begin 2003 werd dat al door de provincie verklaard in antwoord op vragen van het Statenlid van Groenlinks, mevrouw De Boer.
Zie voor de hele pleitnota:
Zie voor artikel Leids Dagblad:
Zie voor de vragen van De Boer:


7 mei 2004
Drainagewater Coupépolder niet meer op riool

De Raad van State heeft besloten dat het drainagewater van de Coupépolder niet meer op het Alphense riool geloosd mag worden.


31 maart 2004
Uitspraak WVO vergunning uitgesteld

Het lukt de Raad van State niet om binnen de voorgeschreven termijn van zes weken uitspraak te doen. De RvS heeft daarom de termijn met nog eens zes weken verlengt.


19 februari 2004
Beroep WVO vergunning behandeld door Raad van State

Op 18 februari behandelde de Raad van State het bezwaarschrift tegen de Vergunning inzake de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater die het Hoogheemraadschap Rijnland had afgegeven aan de gemeente Alphen aan den Rijn. Cécile van Laar, één van de bezwaarmakers rapporteert.


17 februari 2004
Peilbuizen geven signaal

Rond de Coupépolder staan peilbuizen. Daar meet men hoeveel van welk gif uit de belt in het grondwater begint de stromen. De "aromaten" bijten het spits af.


1 februari 2004
Wethouder weigert te antwoorden

Op 22 september van het vorig jaar heeft Herman Gerritsma vragen gesteld aan de gemeenteraad. Het gaat om de veiligheidsrisico's van de Coupépolder en het gemeentebeleid daarvoor. De verantwoordelijk wethouder Voogd houdt zich stil.
Zie voor de vragen:


22 december 2003
Reactie op StAB-advies aan de Raad van State

Juridische argumentatie aan de Raad van State over het advies van de StAB over de verlening van de vergunning in verband met de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater.


5 december 2003
Dwangsom gevraagd.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland houden zich niet aan de uitspraak van de Raad van State. Gerritsma vraagt, na lang wachten, aan de Raad van State om GS te dwingen hun werk te doen.


17 november 2003
Herman Gerritsma spreekt de raadscommissie toe

De risico acceptatie (het verwachte aantal doden per miljoen bezoekers) van de Coupépolder is een politieke beslissing. Volgens Herman Gerritsma mag de gemeente Alphen die beslissing niet overlaten aan de provincie.


22 oktober 2003
StAB, Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

De StAB, heeft op verzoek van de Raad van State haar advies uitgebracht over de vergunningverlening Wet Verontreiniging Oppervlaktewater betreffende de Coupépolder.
Voor de samenvatting van het Stab-advies:
Voor de letterlijke tekst van het StaB-advies:


22 september 2003
Vragen aan de gemeenteraad

Gerritsma vraagt de gemeenteraad zich eens te buigen over de gezondheidsrisico's op de Coupépolder. De vaststelling van de "aanvaardbare hoogte" van dit risico is een politieke beslissing op gemeentelijk niveau.
Zie voor rapport Robot Pumps:
Zie voor artikel R&G vrijdag:
Zie voor artikel R&G zaterdag:
Zie voor verklaring gemeente:


1 september 2003
Gevaarlijke pompput bij de Coupépolder

Op maandag 4 augustus is een medewerker van Robot Pumps naar de Coupépolder gegaan om de daar aanwezige pompen mee te nemen voor de jaarlijkse revisie.
Zie voor commentaar H.Gerritsma:


24 december 2002
Raad van State fluit provincie terug

Hoewel de provincie ervan overtuigd was dat zij op grond van hun luchtonderzoek konden besluiten dat de Coupépolder voldoende dampremmend was afgedekt, heeft de Raad van State dit besluit ongegrond verklaard.


5 december 2002
Nog geen berekening grondwaterbalans

Bij de bespreking van de jaarverslagen van Promeco 1993, 1994 en 1995 heeft de heer Gerritsma voorgesteld om in het vervolg een berekening te maken van de hoeveelheid water die door de onderkant naar het grondwater zakt.


27 november 2002
Bezwaar tegen vergunning lozing Coupépolder

De provincie Zuid-Holland vraagt vergunning aan het Hoogheemraadschap Rijnland om per jaar 100.000 m³ percolatiewater (drainage) uit de gifbelt, via het riool, te lozen op de Oude Rijn.
Zie voor de tekst van het bezwaarschrift: